Financiële ondersteuning aanvragen

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning door Books 4 Life Utrecht kunt u een aanvraag indienen door het invullen van een aanvraagformulier. ​De aanvraag wordt getoetst aan een aantal criteria. De voorwaarden & toetsingscriteria kunt u hier lezen.

Bekijk hier welke maatschappelijke organisaties uit Utrecht eerder ondersteuning ontvingen.

Belangrijke data

 • Aanmelden kan tot 24 mei 2023 om 23.59 uur;
 • Uiterlijk 31 mei 2023 maken we een selectie van maximaal tien kanshebbers;
 • Tussen 1  en 14 juni 2023 hebben geselecteerde organisaties de tijd om een videopitch op te nemen en in te sturen;
 • Vrijwilligers van Books 4 Life Utrecht brengen tussen 15 juni 2023 en 28 juni 2023 hun stem uit;
 • Uiterlijk 30 juni 2023 maken we bekend welke aanvragen worden gehonoreerd.

Laat hier uw contactgegevens achter om een update te ontvangen als we aanvragen aannemen.

Aanvraagformulier

Een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning is mogelijk tot en met 24 mei 2023. In het voorjaar van 2023 wordt de opbrengst uit 2022 verdeeld.

  Naam organisatie*

  Adres organisatie*

  KvK-nummer organisatie*

  IBAN-rekeningnummer organisatie*

  Naam contactpersoon*

  E-mailadres contactpersoon*

  Telefoonnummer contactpersoon*

  Naam project*

  Aangevraagd bedrag (in euro's, minimaal 1000 euro en maximaal 6000 euro)

  Projectplan & begroting* (max. 5MB, we accepteren .pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx en .odt)

  Wilt u een bericht ontvangen als we weer nieuwe aanvragen voor financiële ondersteuning behandelen? Laat dan uw gegevens achter.

  Voorwaarden

  Artikel 1 | Organisatie

  1. De Opbrengstenverdeling 2022 (hierna: Opbrengstenverdeling) is een activiteit van Stichting Books 4 Life Utrecht (hierna: B4LU). B4LU wordt bij de organisatie van de Opbrengstenverdeling vertegenwoordigd door het bestuur en ondersteund door haar vrijwilligers. Het bestuur en de vrijwilligers van B4LU vormen samen de organisatie van de Opbrengstenverdeling (hierna: Organisatie);

  Artikel 2 | Criteria

  1. Aanvragers zijn organisaties ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (hierna: Aanvrager);
  2. De Aanvrager staat als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd;
  3. Het project waarvoor financiële steun wordt aangevraagd (hierna: Aanvraag) heeft, conform de statuten van B4LU, als doel het bevorderen van mensenrechten of het bestrijden van armoede. Het doel dient geen politieke of religieuze doelstellingen;
  4. De Aanvraag heeft binding met de producten van Books 4 Life Utrecht (boeken, lezen, schrijven, leren, et cetera);
  5. De hoogte van de financiële ondersteuning in de Aanvraag is minimaal €1.000 en maximaal €6.000;
  6. De Aanvraag komt ten goede aan een specifiek, concreet project. De financiële ondersteuning is geen onderdeel van de algemene begroting van de Aanvrager;
  7. De Aanvraag komt ten goede te aan een project in de regio Utrecht;
  8. Uitgesloten van deelname zijn organisaties die in de afgelopen 12 maanden financiële ondersteuning van Books 4 Life Utrecht hebben ontvangen;
  9. Uitgesloten van deelname zijn individuen werkzaam bij organisaties onderdeel van de Organisatie.

  Artikel 3 | Inschrijving

  1. Alle aanvragen en verdere correspondentie verlopen op digitale wijze. Op een andere manier inschrijven voor de Opbrengstenverdeling is niet mogelijk;
  2. De Aanvrager wijst een (1) vertegenwoordiger aan die namens de Aanvrager de contactpersoon is voor de Organisatie gedurende de Opbrengstenverdeling;
  3. Een Aanvrager kan tot en met 24-05-2023 23.59 uur inschrijven voor deelname aan de Opbrengstenverdeling. Inschrijving na deze periode is niet mogelijk;
  4. Een Aanvrager mag verschillende Aanvragen insturen voor deelname aan de Opbrengstenverdeling;
  5. Deelname aan de Opbrengstenverdeling kent geen inschrijf- of deelnamekosten;
  6. De Aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:
   • Gegevens Aanvrager
    • Naam van de vertegenwoordiger;
    • Contactgegevens van de vertegenwoordiger;
    • Naam van de organisatie;
   •  Projectplan met daarin ten minste de volgende onderdelen;
    • Probleemstelling: beschrijving welk probleem wordt opgelost, waarom en voor wie dit een probleem is, en hoe dit probleem is gerelateerd aan de doelstelling van B4LU;
    • Activiteiten: beschrijving welke activiteiten de deelnemer gaat ondernemen, wie deze activiteiten wanneer gaat uitvoeren en welke resultaten beoogd worden;
    • Financiën: beschrijving van de inkomsten en uitgaven die worden verwacht (begroting) bij het uitvoeren van de activiteiten en welk deel van de inkomsten bij B4LU wordt aangevraagd (budget);
    • Vernieuwend: beschrijving hoe de activiteiten creatief en/of vernieuwend zijn;
    • Impact: beschrijving hoe de impact van de activiteiten wordt gemeten en gecommuniceerd.
  7. Inzendingen kunnen enkel in de Nederlandse taal worden ingezonden;
  8. De activiteiten zoals beschreven in Artikel 3 lid 5 mogen op het moment van inzending nog niet zijn gestart;
  9. De activiteiten zoals beschreven in Artikel 3 lid 5 moeten binnen maximaal 6 maanden zijn uitgevoerd en afgerond;
  10. Alle Aanvragen worden beoordeeld door het bestuur op volledigheid. De Organisatie houdt zich het recht voor inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden uit Artikel 2 en Artikel 3 uit te sluiten van beoordeling;

  Artikel 4 | Opzet & Belangrijke data

  1. Bij meer dan tien (10) Aanvragen beoordeelt het bestuur de Aanvragen ook op de mate waarin de Aanvragen aansluiten bij de criteria zoals genoemd in Artikel 2 lid 3 en Artikel 2 lid 4. Het bestuur brengt het aantal verder te beoordelen Aanvragen uiterlijk 31-05-2023 terug tot tien (10).
  2. De tien (10) aanvragen hebben tussen 1-06-2023 en 14-06-2023 de tijd om een videopitch van maximaal twee (2) minuten op te nemen en te sturen naar de Organisatie. Videopitches langer dan twee (2) minuten worden geweigerd.
  3. Op basis van de videopitch geven de vrijwilligers van B4LU tussen 15-06-2023 en 28-06-2023 digitaal hun voorkeur aan bij het bestuur. Op datum 30-06-2023 maakt het bestuur bekend bij welke Projecten het aangevraagde budget wordt toegekend (hierna: Winnaars).

  Artikel 5 | Beoordeling & Prijs

  1. De Organisatie maakt via de website van B4LU en in een e-mail richting alle Aanvragers de uitslag bekend;
  2. De door de jury aangewezen Winnaars van de Opbrengstenverdeling ontvangen uit het beschikbare budget het aangevraagde bedrag met een minimum van €1.000 en een maximum van €6.000 (inclusief btw), gebaseerd op de plaats in de rangschikking naar aanleiding van de beoordeling (hierna: het Prijzengeld).
  3. Slechts een (1) van de door het Aanvrager ingestuurde oplossingen kan Prijzengeld ontvangen;
  4. Het Prijzengeld is uitsluitend bedoeld voor de uitvoering van de activiteiten zoals beschreven in de inzending;
  5. De Winnaars dienen verslag uit te brengen van de wijze waarop het Prijzengeld is besteed.
  6. Winnaars verbinden zich tot het verlenen van hun medewerking aan een persmoment naar aanleiding van de Opbrengstenverdeling.

  Artikel 6 | Privacy & Geheimhouding

  1. De Organisatie zal strikte geheimhouding en uiterste zorg betrachten bij de behandeling van de inzendingen.
  2. De Organisatie is niet aansprakelijk voor misbruik, diefstal alsmede het op enige andere wijze teniet of verloren gaan van inzendingen.
  3. Iedere deelnemer gaat ermee akkoord dat op welke wijze dan ook afbeeldingen, (beeld)merken, foto’s, beeld- en/of geluidsfragmenten en overige items van de deelname aan de Opbrengstenverdeling worden opgenomen, verspreid, verveelvoudigd en/of openbaargemaakt op de websites en op promotiemateriaal van organisaties genoemd in Artikel 1.
  4. Na afloop van de Wedstrijd worden gegevens van de Aanvragers als volgt bewaard:
   • De gegevens van de Aanvrager worden achttien (18) maanden bewaard met als doel om Aanvragers te informeren over volgende financieringsmogelijkheden van B4LU.
   • Op verzoek kunnen alle gegevens uit de inzending direct worden verwijderd. De Aanvrager kan dit te kennen geven via contact@books4lifeutrecht.nl. De Organisatie zal binnen tien (10) werkdagen reageren op het verzoek.

  Artikel 7 | Slotbepaling

  1. Het achterhouden van gegevens en/of het vermelden van onjuiste gegevens, wat leidt tot een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot de deelname de Opbrengstenverdeling heeft uitsluiting of terugvordering van het Prijzengeld tot gevolg.
  2. Wijzigingen in de voorwaarden die gedurende de Opbrengstenverdeling plaatsvinden, zullen digitaal met de deelnemende Aanvragers worden gecommuniceerd.
  3. In gevallen die niet voorzien zijn in de deze wedstrijdvoorwaarden beslist de Organisatie.

  Deze voorwaarden zijn het laatst geüpdatet op: datum 05 maart 2023.